نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نقاب، شماره شیت 7463-II ، فرمت jpg   (NEQAB 1385 برگه  7463-II)