نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نقاب، شماره شیت 7463-II ، فرمت jpg   (NAGHAB برگه  7463-II)