نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نوآب، شماره شیت 6857-IV ، فرمت jpg   (NOH AB برگه  6857-IV)