نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نوبهار، شماره شیت 8060-II ، فرمت jpg   (NOWBAHAR برگه  8060-II)