نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نور، شماره شیت 6463-3 ، با فرمت jpg