نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نوق آباد، شماره شیت 6857-I ، فرمت jpg   (NOWQABAD برگه  6857-I)