نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نو سرا، شماره شیت 7663-I ، فرمت jpg   (NOW SARA 1385 برگه  7663-I)