نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نو شهر، شماره شیت 6363-III ، فرمت jpg   (NOW SHAHR برگه  6363-III)