نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نکا، شماره شیت 6663-II ، فرمت jpg   (NEKA برگه  6663-II)