نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نیازآباد، شماره شیت 8061-I ، فرمت jpg   (NEYAZABAD برگه  8061-I)