نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نیشطافون، شماره شیت 8058-IV ، فرمت jpg   (NISHTAFUN برگه  8058-IV)