نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 نیوشت، شماره شیت 6060-III ، فرمت jpg   (NIVESHT 1386 برگه  6060-III)