نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هاشم احمدی، شماره شیت 6148-III ، فرمت jpg   (HASHAM AHMADI برگه  6148-III)