نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هان، شماره شیت 7741-IV ، پهنه زراعی دهه 40 (HUN برگه  7741-IV)