نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هرمک، شماره شیت 8149-I ، فرمت jpg   (HARMAK برگه  8149-I)