نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هشتگرد، شماره شیت 6161-IV ، فرمت jpg   (HASHTGERD برگه  6161-IV)