نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هفشیجان، شماره شیت 6154-II ، فرمت jpg   (HAFSHIJAN برگه  6154-II)