نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هندودار، شماره شیت 5857-IV ، فرمت jpg   (HENDUDAR برگه  5857-IV)