نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 هوتان، شیت 7065-I ، فرمت jpg   (HOWTAN ورقه 7065-I)