نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ورزنه، شماره شیت 6554-IV ، فرمت jpg   (VARZANEH برگه  6554-IV)