نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ورناگه ی عوض، شماره شیت 6960-I ، فرمت jpg   (VARNAGEH -YE AVAZ برگه  6960-I)