نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ورچند، شماره شیت 5960-IV ، فرمت jpg   (VARCHAND برگه  5960-IV)