نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ویست، شماره شیت 6056-IV ، فرمت jpg   (VIST برگه  6056-IV)