نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پازنان، شماره شیت 6251-II ، فرمت jpg   (PAZENAN برگه  6251-II)