نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پاسگاه سنگر تپه، شماره شیت 6864-IV ، فرمت jpg   (PASGAH – E SANGAR TAPPEH-1382 برگه  6864-IV)