نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پاسگاه کرمانشاه، شماره شیت 6952-II ، فرمت jpg   (PASGAH -E KERMANSHAH برگه  6952-II)