نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پاشای، شماره شیت 7165-III ، فرمت jpg   (PASHAI برگه  7165-III)