نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پان سره، شماره شیت 8046-III ، فرمت jpg   (PANSAREH برگه  8046-III)