نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پتاوه، شماره شیت 6152-IV ، فرمت jpg   (PATAVEH برگه  6152-IV)