نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پرویزآباد، شماره شیت 8157-III ، فرمت jpg   (PARVIZABAD برگه  8157-III)