نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پرچین، شماره شیت 6361-II ، فرمت jpg   (PARCHIN برگه  6361-II)