نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پرک بالا، شماره شیت 8141-III ، فرمت jpg   (PARAK -E BALA برگه  8141-III)