نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پورنگ، شماره شیت 8054-IV ، فرمت jpg   (PURANG برگه  8054-IV)