نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پول، شماره شیت 6362-4 ، با فرمت jpg