نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 پیوشک، شماره شیت 7741-II ، فرمت jpg   (PIVASHK برگه  7741-II)