نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاشتخوران، شماره شیت 6761-III ، فرمت jpg   (CHASHTKOWRAN برگه  6761-III)