نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاهینل، شماره شیت 8147-IV ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (CHAHINAL برگه  8147-IV)