نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاه دوغ، شماره شیت 7053-I ، فرمت jpg   (CHAH DOQ برگه  7053-I)