نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاه زرد، شماره شیت 6958-III ، فرمت jpg   (CHAH ZARD برگه  6958-III)