نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاه زرد، شماره شیت 6958-III ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (CHAH ZARD برگه  6958-III)