نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاه طلخ، شماره شیت 7461-II ، فرمت jpg   (GHAH -E TALKH برگه  7461-II)