نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاه پایاب، شماره شیت 8057-IV ، فرمت jpg   (CHAHPAYAB برگه  8057-IV)