نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چاه کوتاه، شماره شیت 6248-III ، فرمت jpg   (GHAH KOTAH برگه  6248-III)