نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چجام، شماره شیت 7061-IV ، فرمت jpg   (CHEJAM برگه  7061-IV)