نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چرکس، شماره شیت 6351-II ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی (CHARKAS برگه  6351-II)