نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چسکین، شماره شیت 5961-II ، فرمت jpg   (CHESKIN برگه  5961-II)