نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چشمه ، شماره شیت 6058-IV ، برای آگهی تشخیص منابع طبیعی  (CHESHMEH برگه  6058-IV)