نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چشمه شور، شماره شیت 8163III ، فرمت jpg   (CHESHMEH SHUR برگه  8163 III)