نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چشمه شور، شماره شیت 6160-II ، فرمت jpg   (CHESHME SHOOR برگه  6160-II)