نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چشوم، شماره شیت 7462-III ، فرمت jpg   (CHESHOM برگه  7462-III)