نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 چهار باغ، شماره شیت 6963-III ، فرمت jpg   (CHAHAR BAQ برگه  6963-III)